Regulamin sklepu internetowego Elevita.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem elevita.pl.

1.       Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.elevita.pl jest prowadzony przez spółkę ELEVITA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 80/2, 15-237 Białystok, NIP: 5423240211, REGON 200889237, adres email [email protected] (zwaną dalej „Elevita“, „Sprzedawca”).

1.2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanym dalej „Kupującym” lub „Klientem”).

1.3. Ze spółką Elevita można skontaktować się pod adresem wskazanym w ust. 1.1 powyżej, pod numerem telefonu +48515230395 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 16:00) oraz pod adresem e-mail: [email protected].

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest ELEVITA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 80/2, 15-237 Białystok. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.1.      Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

1.1.1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93);

1.1.2. Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień;

1.1.3. Newsletter usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną i nieprzerwaną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;

1.1.4. Pliki cookies - dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu (komputerze, laptopie, smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym), z którego korzysta Klient podczas przeglądania stron internetowych, z zastrzeżeniem że dane te nie umożliwiają personalnej identyfikacji Klienta;

1.1.5. Polityka prywatności polityka prywatności Elevita dostępna pod linkiem. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu.   

1.1.6. Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

1.1.7. Regulamin/Umowa o Świadczeniu Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm. (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1.);

1.1.8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.1.9. Strona produktowa – podstrona internetowa zawierająca szczegółowe informacje dotyczące pojedynczego Towaru;

1.1.10. Towary – produkty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, uwidocznione na stronie internetowej;

1.1.11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.1.12. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. Dz.U. 2014 poz. 827; 

1.1.13. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

1.6. Srzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość.

1.7. Miejscem realizacji dostaw Towarów nabywanych za pośrednictwem Sklepu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybrane kraje Unii Europejskiej.

1.8. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową.

1.9. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Towarów.

1.10. Elevita jest uprawniona do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z następujących ważnych powodów:

1.10.1 powtarzającego się anulowania zamówienia złożonego przez Klienta na skutek złożenia zamówienia z wyborem formy płatności w postaci przelewu bankowego przy jednoczesnym niedokonaniu płatności w terminie ustalonym w Regulaminie,

1.10.2 powtarzającego się nieodebrania zamówienia złożonego przez Klienta w razie wyboru formy płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

1.10.3 naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych) lub zasad współżycia społecznego,

1.10.4 innego powtarzającego się naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu.

2. Zawarcie umowy

2.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:

2.1.1. udostępnianie Konta Klienta;

2.1.2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

2.1.3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

2.1.4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

2.1.5. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;

2.1.6. przesyłanie Newslettera;

2.2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta oraz (ii) akceptacji Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. Założenie Konta nie jest wymagane aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług dobrowolne i bezpłatne.

2.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

2.3.1. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta; 

2.3.2. aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczeniu Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma dostęp do swoich danych, a także możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta (w tym zaprzestania ich przetwarzania) w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta zgodnie z Polityką Prywatności;

2.3.3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;

2.3.4. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

2.3.5. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

2.3.6. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

2.3.7. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

2.3.8. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych), podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów, modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów.

2.4. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez spółkę Elevita. W pozostałym zakresie spółka Elevita może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła.

2.5. Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.

3. Czas realizacji zamówień i dostawa

3.1. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi maksymalnie 3 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru oraz w zakładce Koszty i czas dostawy.

3.2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

3.3. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu albo prywatnie Klienta o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy.

3.4. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba, że co innego wynika z Regulaminu lub szczegółowych regulaminów Promocji.

3.5. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów.

3.6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo odmówić odbioru przesyłki i żądać od kuriera bezzwłocznego spisania protokołu reklamacyjnego. O spisanej reklamacji należy poinformować Sklep na adres e-mail [email protected]

3.7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostarczenia przesyłki, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w wysyłce zamówienia.

3.8. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia nie ma możliwości dodawania i wymiany produktów w zamówieniu.

4. Metody płatności

5. Ceny

5.1. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w polskich złotych.

5.2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.

5.3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia regulaminu Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

6.1.1. pisemnie na adres: ELEVITA Poland Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 80/2, 15-237 Białystok

6.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

6.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

6.2.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

6.2.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6.3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ELEVITA Poland Sp. z o.o. ul. Przędzalniana 8, 15-688, Białystok.

6.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.6. Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z dedykowanymi do niego prezentami.

6.7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

6.7.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.7.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

6.8.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

6.8.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

6.8.3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

6.8.4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

6.8.5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.8.6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.8.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

6.8.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

6.8.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.8.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

6.8.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

6.8.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

6.8.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Reklamacje

7.1. Elevita jest zobowiązana dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

7.2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:

7.2.1. żądać usunięcia wady albo

7.2.2. żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

7.2.3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

7.2.4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta;

7.3.1. pisemnie na adres: ELEVITA Poland Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 80/2, 15-237 Białystok

7.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

7.4. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy zamieścić informację o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy dostarczyć dowód zakupu, który może być np. kopia faktury lub paragonu. Sprzedawca rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

7.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta.

7.6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

7.6.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

7.6.2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego

8. Postanowienia końcowe:

8.1. Klient może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta i przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:

8.1.1. pisemnej na adres: ELEVITA Poland Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 80/2, 15-237 Białystok

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

8.2. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.

8.3. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu.

8.4. Sprzedawca ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany nie będą naruszać praw nabytych Klientów, ani przepisów obowiązującego prawa.

8.5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

8.6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów zarejestrowanych, tj. posiadających Konto Klienta, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

8.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.